Informatie

Door onze 35 jaar ervaring in nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en onderhoud en liefde voor het vak bent u bij ons aan het juiste adres! Wij zitten niet voor niets op nummer één!

Wij werken voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers: particulieren, bedrijfsleven, overheid en verenigingen. Maar er is één belangrijk punt van overeenkomst, namelijk de welgemeende aandacht voor de belangen van iedere klant! Dit staat in onze bedrijfsfilosofie centraal. Die insteek heeft duidelijk bijgedragen aan goede mond-tot-mondreclame

Bedrijfsgegevens

Bouw- en Aannemingsbedrijf Simon Met
Weegbree 1
1689 NA Zwaag
Tel. 0229 - 27 32 88
E-mail: info@simonmet.nl

Kamer van Koophandel Noordwest-Holland nr. 36045112
B.T.W. nummer NL 0961.77.433.B01
Bedrijfsvereniging: Cordares aansluitnr. 07-294620-2

Leverings voorwaarden

Bouw en aannemingsbedrijf Simon Met

De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar d.d. 23 maart 2006 onder aktedepotnummer 88/2006.

Artikel 01: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

onder:

Opdrachtnemer: Bouw en aannemingsbedrijf Simon Met.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

Werk: het totaal van de tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen.

Zelfstandig hulppersoon: een door opdrachtnemer ingeschakelde zelfstandig ondernemer die een deel van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtnemer uitvoert.

Overeenkomst: het door de opdrachtgever aanvaarde aanbod van opdrachtnemer inclusief de overeengekomen bijlagen specificaties en overige documenten.

Artikel 02: Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden worden niet opzij gezet door de algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 3. Afwijkende voorwaarden op algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien zij nadrukkelijk door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Bij wederzijds niet van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden zal de rechtbank worden gevraagd dit geschil te beslechten.

Artikel 03: Aanbod

 1. Het vrijblijvende aanbod voor werk/diensten, wordt schriftelijk in tweevoud gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Bij het aanbod wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt. Door het aanvaarden van het aanbod aanvaardt opdrachtgever tevens de algemene voorwaarden.
 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en vervalt 30 dagen na ontvangst gedurende welke termijn het aanbod geldig blijft.
 4. Op verzoek van opdrachtgever worden in de overeenkomst of in toegevoegde specificaties, bijlagen en overige documenten, specifieke eisen van de opdrachtgever opgenomen.
 5. Indien na de datum van het aanbod één of meer van de prijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, waaronder ook prijzen van grondstoffen, materialen, lonen, sociale lasten en andere heffingen vanwege de overheid, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanneming van het aanbod overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
 7. Precariorechten, transportkosten en parkeerkosten, zowel de kosten van vergunningen worden omschreven in de offerte en komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.
 8. Alle in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.
 9. De BTW is afhankelijk van het tarief zoals wettelijk van toepassing is voor de overeenkomst.

Artikel 04: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer zendt opdrachtgever het aanbod in tweevoud. Na akkoord zendt opdrachtgever één getekend exemplaar aan opdrachtnemer terug.
 2. De overeenkomst komt tevens rechtsgeldig tot stand indien opdrachtgever heeft toegestaan dat opdrachtnemer zonder verdere schriftelijke bevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 05: Verplichtingen van de opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer doet voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst een exemplaar van de algemene voorwaarden toekomen aan opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer is verplicht het werk zodanig te verrichten dat het werk bij oplevering voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. De werkzaamheden worden verricht binnen de hiervoor overeengekomen werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 3. De opdrachtnemer is verplicht al datgene te doen wat naar de aard van de overeenkomst, door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 4. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever onverwijld mondeling of schriftelijk te waarschuwen indien
  - de overeenkomst, of
  - de informatie die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt, of
  - het terrein en/of het water dat de opdrachtgever krachtens de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt, of
  - de goederen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt, of
  - een maatregel die de opdrachtgever krachtens de overeenkomst neemt of
  - een wijziging die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer opdraagt, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
 5. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voorzover deze door de werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de schuld van de opdrachtnemer, diens gemachtigden of zelfstandige hulppersonen, tot aan een oorzaak die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 06: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de onderlinge tegenstrijdigheden tussen de overeenkomst en de door opdrachtgever aangeleverde gegevens.
 2. De opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden inzake het overeengekomen werk betreffende dan wel de als zodanig aangewezen persoon of personen door anderen te vervangen.
 3. De gemachtigde van de opdrachtgever vertegenwoordigt de opdrachtgever voorzover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtnemer is medegedeeld.
 4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig beschikt over alle informatie waarover de opdrachtgever beschikt, voorzover het ter beschikking stellen daarvan noodzakelijk is om de opdrachtnemer in staat te stellen het overeengekomen werk conform de overeenkomst te realiseren.
 5. De opdrachtnemer heeft te allen tijde de kosteloze beschikking over de in de overeenkomst als werkterrein aangeduide locatie zolang de uitvoering van de werkzaamheden dit nodig maakt.
 6. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 7. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie die krachtens de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking is gesteld.
 8. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor gedragingen van door hem in dienst genomen, dan wel anderszins werkzaam voor hem, personen en/of bedrijven. Opdrachtgever is voor alle schade welke ontstaat door deze derden aansprakelijk en zal opdrachtnemer hiervoor nimmer aansprakelijk kunnen stellen. Tevens zal opdrachtgever schade welke aan opdrachtnemer wordt toegebracht of anderszins wordt veroorzaakt, door de aanwezigheid dan wel het handelen van deze derden aan opdrachtnemer vergoeden.

Artikel 07: Meerwerk

 1. Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan meerwerk zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen. De opdrachtnemer zal de opdracht hiertoe schriftelijk bevestigen.
 2. Alle uit te voeren werk dat niet in het aanvaarde aanbod is opgenomen is meerwerk.
 3. Onder meerwerk wordt eveneens gezien de kosten van materiaal en materieel wat niet dan wel niet geheel in de offerte is aangegeven.
 4. Indien er reeds een (vermoedelijke) datum van oplevering is overeengekomen, dan schuift deze datum op met het aantal dagen dat nodig is voor het uitvoeren van het meerwerk. Minderwerk leidt niet altijd tot eerdere oplevering.
 5. Minderwerk leidt niet per definitie tot rechtevenredige vermindering van de kosten voor opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer zal voor minderwerk een redelijke vergoeding in mindering brengen bij de facturering, indien zulks vooraf in de overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.
 7. Meerwerk wordt na het uitvoeren van de werkzaamheden apart na oplevering gefactureerd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 08: Oplevering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Tijdens de oplevering geconstateerde afwerkpunten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de oplevering van werk dat door een door de opdrachtgever ingeschakelde derde wordt uitgevoerd.
 4. Tijdens de oplevering geconstateerde gebreken worden binnen een redelijke termijn na oplevering hersteld, onder voorbehoud van de leveringstermijn van daarvoor benodigde materialen.

Artikel 09: Auteursrecht

 1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien zulks toch gebeurt is opdrachtnemer gerechtigd alle in redelijkheid gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze kosten te vergoeden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek, franco aan hem te worden teruggezonden.

Artikel 10: Garanties

 1. Opdrachtnemer zal gedurende drie maanden de garantie en de onderhoudsperiode garanderen, zulks vanaf de datum van de eerste oplevering.
 2. De opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de hierna te noemen periode kosteloos zullen worden verholpen, indien opdrachtgever aantoont dat het gebrek verband houdt met de uitvoering van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de opdrachtnemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
 3. Indien blijkt dat schade is ontstaan doordat opdrachtgever nalatig is geweest in het gebruik dan wel onderhoud van het werk, vervalt de garantie zoals onder 10.1 en 10.2.
 4. Alle zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na oplevering door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
 5. Voor alle materialen welke door opdrachtnemer geplaatst zijn, geldt de standaard fabrieksgarantie.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De in totaal door de opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.250.000,-- per gebeurtenis, conform de verzekering van opdrachtnemer bij de AVB. Indien de verzekeringsmaatschappij een schade niet-ontvankelijk verklaart, dan wel weigert tot betaling over te gaan, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade welke voorvloeit uit opzettelijke gepleegde gedragingen van werknemers van opdrachtnemer alsmede door opdrachtnemer ingeschakelde derden, welke als zodanig als onrechtmatig zijn aan te merken en waarbij een direct verband tussen de door opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden en het ontstaan van de schade ontbreekt. Bij het onrechtmatig gebruik maken van zaken of eigendommen van de opdrachtgever wordt een dergelijk direct verband geacht te ontbreken.
 3. Op producten die opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever in het werk gebruikt en / of aanbrengt, bijvoorbeeld deuren zijn de fabrieksgaranties van toepassing en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade, beschadiging, breuk of gebrek.
 4. Indien zaken omschreven in artikel 11.3 door opdrachtgever zijn besteld dan is het risico voor te late levering voor de opdrachtgever. Indien reeds een (vermoedelijke) datum van oplevering is afgesproken dan schuift deze datum op met het aantal dagen vertraging van de te late levering. De opdrachtgever is gehouden de daarmee verband houdende schade en kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden.
 5. Indien de zaken omschreven in artikel 11.3 te vroeg op het werk worden afgeleverd dan is het risico van beschadiging en ontvreemding voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere bedrijfsschade en of vervolgschade door de wederpartij geleden als gevolg van de uitvoering van de opdracht of andere verplichtingen.
 7. De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade.
 8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtgever onvoldoende en/of onjuiste informatie heeft verstrekt, en voorzover eisen van redelijkheid en billijkheid niet van opdrachtnemer kunnen verlangen dat hij deze onvolkomenheden van opdrachtgever heeft ontdekt.
 9. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in machines, materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft opdrachtgever hierop te wijzen.
 10. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade buiten de schuld van opdrachtnemer om veroorzaakt door overmacht.
 11. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan o.a. vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden; mechanische en andere storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijf of aan zijn materieel treffen; molest; brand; werkstaking; uitsluiting; vandalisme; oproer; bezetting (ook door krakers); atoomkernreacties; oorlog, terrorisme en weersomstandigheden.

Artikel 12: Zekerheid

 1. De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en reeds geleverde en nog niet verwerkte materialen terug te nemen. Derhalve heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

Artikel 13: Facturatie

 1. Facturatie van de in de overeenkomst vastgelegde prijs geschiedt conform het in de overeenkomst terzake bepaalde.

Artikel 14: Betaling

 1. Betaling van in rekening gebrachte bedragen dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Aanbetaling en betaling in termijnen is alleen dan mogelijk als dit expliciet door opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan de opdrachtnemer te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent tegoed te hebben van opdrachtnemer.
 4. Indien de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever na één betalingsherinnering zonder verdere ingebrekestelling in verzuim indien hij niet binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering heeft betaald.

Artikel 15: Niet nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft is de opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en intresten onverlet.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, de wettelijke vertragingsrente met een minimum van 1% per maand, verschuldigd, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de volledige betaling.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtnemer blijft eigenaar van verwerkte en nog niet verwerkte materialen totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten en rente ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 6. Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende binnen- en buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen in mindering op de hoofdsom.

Artikel 16: Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Deponering

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Alkmaar d.d. 23 maart 2006, onder akteregistratienummer: 88/2006.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige overeenkomst.